Voorwaarden

Voorwaarden

Naast enkele algemene voorwaarden zijn er voorwaarden die aan de kandidaat worden gesteld en aan haar bedrijf. Wie zich kandidaat stelt, of wordt voorgedragen, krijgt een informatiepakketje waarin ook het onderstaande is opgenomen.

Algemene voorwaarden

  • Aanmelding en voordracht: kandidaten kunnen zichzelf aanmelden, maar ook derden kunnen een kandidaat voordragen. De kandidaat zal dan gevraagd worden in te stemmen met de voordracht, en de benodigde informatie ten behoeve van de beoordeling door de jury te verstrekken.
  • Lidmaatschap Netwerk FZ: het lidmaatschap van het Netwerk Flevolandse zakenvrouwen is geen vereiste om kandidaat te zijn.
  • Instemming: door haar aanmelding of haar instemming met een voordracht geeft de kandidaat aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de criteria voor deelname, de procedure en de beoordelingscriteria.
  • Publiciteit: de kandidaat dient voorts in te stemmen met de te genereren publiciteit rond de verkiezing.

Voorwaarden kandidaatstelling inzake de persoon

Aan de persoon van de kandidaat worden de volgende voorwaarden gesteld:

  1. De kandidaat moet in Flevoland wonen en/of werken;
  2. De kandidaat moet de missie en visie van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen onderschrijven.

Voorwaarden kandidaatstelling inzake de onderneming

Aan de onderneming worden de volgende voorwaarden gesteld (waar nodig wordt gedifferentieerd naar de drie categorieën):

  1. Het gaat om een zelfstandig onderneemster die voor eigen rekening en risico onderneemt (uit het Handelsregister moet blijken dat de onderneemster DGA is (mkb) of eigenaar is van een eenmanszaak of vergelijkbaar rechtspersoon (zzp) . Deze voorwaarde geldt niet voor de managers-kandidaten: zij dient aan te tonen dat zij tenminste twee jaar werkzaam is voor de betreffende werkgever en dat zij budgetverantwoordelijkheid heeft.
  2. Het bedrijf moet in Flevoland zijn gevestigd (dit moet blijken uit het Handelsregister).
  3. De onderneming dient minimaal twee jaar te bestaan. De uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld een succesvolle onderneming die slechts één jaar bestaat), zullen apart aan de jury worden voorgelegd.
  4. Het bedrijf is door haarzelf opgezet (zzp). Bij mkb heeft dit ook de voorkeur, maar indien niet, dan moet zij wel kunnen aantonen dat zij het bedrijf groot en succesvol heeft gemaakt. Voor de managers-kandidaat geldt dat zij een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het succes van het bedrijf waar zij in loondienst is.

Publieksprijs

De leden van het netwerk Flevolandse zakenvrouwen kunnen tijdens de verkiezingsavond stemmen op één van de genomineerden.  De leden ontvangen een stembiljet bij binnenkomst en na controle van hun daadwerkelijk lidmaatschap. Genomineerden die lid zijn van het netwerk kunnen ook een stem uitbrengen.
Na de pitches van de genomineerden en tijdens het korte juryberaad zullen de ingevulde stembiljetten worden ingezameld en geteld. Tijdens het feest zal de publieksprijs bekend gemaakt worden.

Informatie voor kandidaten verkiezing Flevolandse zakenvrouw van het Jaar 2021